Home > سلامت > عکس/ وضعیت تاسفبار حاشیه‌نشینان “شهران” – آسیب های اجتماعی – سلامت اجتماعی-سلامت

عکس/ وضعیت تاسفبار حاشیه‌نشینان “شهران” – آسیب های اجتماعی – سلامت اجتماعی-سلامت

سلامت نیوز:این مجموعه حاشیه نشینان منطقه شهران را نشان می دهد که اکثرا مهاجران افغان هستند که با ساخت اتاق های مختلف در یک واحد مسکونی در حال زندگی هستند. هر خانوداه دارای تعداد زیادی فرزند است که در کوچه و خیابان به بازی مشغول هستند و گاه برای تامین درآمد خانواده به سطل های زباله سرک می کشند. رشد جمعیت و افزایش بی رویه مهاجرت به شهرها باعث به وجود آمدن مشکلات و معضلات فراوانی شده که حاشیه نشینی یکی از این مشکلات به شمار می رود.
up b869a62c3d2e2659b9e0fa7d3d375b0d عکس/ وضعیت تاسفبار حاشیه‌نشینان شهران  آسیب های اجتماعی  سلامت اجتماعی سلامت

up 03efe4150be5e8a1f4037ae665f1bd9c عکس/ وضعیت تاسفبار حاشیه‌نشینان شهران  آسیب های اجتماعی  سلامت اجتماعی سلامت

up 4511edf6f2b4972f3c487cb85bf392c1 عکس/ وضعیت تاسفبار حاشیه‌نشینان شهران  آسیب های اجتماعی  سلامت اجتماعی سلامت

up 0ea0f1ba28ddaabc4528949cfe433713 عکس/ وضعیت تاسفبار حاشیه‌نشینان شهران  آسیب های اجتماعی  سلامت اجتماعی سلامت

up 817e069fbbdcdc2610f031532106c4c0 عکس/ وضعیت تاسفبار حاشیه‌نشینان شهران  آسیب های اجتماعی  سلامت اجتماعی سلامت

up 505a0416855386f9ad66610c894f6d83 عکس/ وضعیت تاسفبار حاشیه‌نشینان شهران  آسیب های اجتماعی  سلامت اجتماعی سلامت

up f31f39fbe7c77e69cae7e6a35f439049 عکس/ وضعیت تاسفبار حاشیه‌نشینان شهران  آسیب های اجتماعی  سلامت اجتماعی سلامت

up 4a2dff646c48df65a4466190c07c50cb عکس/ وضعیت تاسفبار حاشیه‌نشینان شهران  آسیب های اجتماعی  سلامت اجتماعی سلامت

up 89125a15d9442d644cac670014671381 عکس/ وضعیت تاسفبار حاشیه‌نشینان شهران  آسیب های اجتماعی  سلامت اجتماعی سلامت

up 4de5c85fec01c6f618bbf10ff4fe932a عکس/ وضعیت تاسفبار حاشیه‌نشینان شهران  آسیب های اجتماعی  سلامت اجتماعی سلامت

up d9f561f12fe02854339a71a4b597242b عکس/ وضعیت تاسفبار حاشیه‌نشینان شهران  آسیب های اجتماعی  سلامت اجتماعی سلامت

up 24452d48ffac730a72844bc91156537b عکس/ وضعیت تاسفبار حاشیه‌نشینان شهران  آسیب های اجتماعی  سلامت اجتماعی سلامت

up 586c5693c857781aeaacc231a3ddd852 عکس/ وضعیت تاسفبار حاشیه‌نشینان شهران  آسیب های اجتماعی  سلامت اجتماعی سلامت

up 8fbf90b5b648fbf106cc16360a68be5e عکس/ وضعیت تاسفبار حاشیه‌نشینان شهران  آسیب های اجتماعی  سلامت اجتماعی سلامت

up 76e8be67ce61aba343917ef0e348e3c9 عکس/ وضعیت تاسفبار حاشیه‌نشینان شهران  آسیب های اجتماعی  سلامت اجتماعی سلامت

up a222d88522dc0418dd7f2b4a51d914c2 عکس/ وضعیت تاسفبار حاشیه‌نشینان شهران  آسیب های اجتماعی  سلامت اجتماعی سلامت

up 465422c73365b25de7993bb48cb58e38 عکس/ وضعیت تاسفبار حاشیه‌نشینان شهران  آسیب های اجتماعی  سلامت اجتماعی سلامت

up a01d3ae208dba6cbf9397d98c60c5875 عکس/ وضعیت تاسفبار حاشیه‌نشینان شهران  آسیب های اجتماعی  سلامت اجتماعی سلامت

up 8087c6dd32a0469a72165d435673257a عکس/ وضعیت تاسفبار حاشیه‌نشینان شهران  آسیب های اجتماعی  سلامت اجتماعی سلامت

up 69c848b22bfc94403c229739b33e10a3 عکس/ وضعیت تاسفبار حاشیه‌نشینان شهران  آسیب های اجتماعی  سلامت اجتماعی سلامت

up 33c6d86e60f778e602c9945b16f6e7c7 عکس/ وضعیت تاسفبار حاشیه‌نشینان شهران  آسیب های اجتماعی  سلامت اجتماعی سلامت

up bc63f5dd6ccdb118e56d9adb21fc7581 عکس/ وضعیت تاسفبار حاشیه‌نشینان شهران  آسیب های اجتماعی  سلامت اجتماعی سلامتup 3e44951fcb86048108f051e6cf63beea عکس/ وضعیت تاسفبار حاشیه‌نشینان شهران  آسیب های اجتماعی  سلامت اجتماعی سلامت

منبع:ایرنا


عکس/ وضعیت تاسفبار حاشیه‌نشینان “شهران” – آسیب های اجتماعی – سلامت اجتماعی
کپی رایت: منبع مطلب