خانه > سلامت > تصاویر | روزگار غم‌انگیز تالاب‌های خوزستان – دریاچه ها و تالاب ها – محیط زیست-سلامت

تصاویر | روزگار غم‌انگیز تالاب‌های خوزستان – دریاچه ها و تالاب ها – محیط زیست-سلامت

سلامت نیوز: خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه ها باعث تبدیل شدن تالاب‌های استان به کانون‌های بزرگ ریزگرد شده است. تالاب‌هایی که در تابستان مانند کولرهای آبی برای خنک کردن هوا و محلی برای امرار معاش ساحل نشینان بود اما اکنون با خشک شدن و مرگ تدریجی ابگیرها مهاجرت به شهرهای بزرگ بیشتر شده و این یعنی تخلیه روستاهایی که زمانی مولد کشاوزی و دام پروری بودند.

up bb4869d0e1cf99e5f110684c67c23b34 تصاویر | روزگار غم‌انگیز تالاب‌های خوزستان  دریاچه ها و تالاب ها  محیط زیست سلامت

up 702f1a36162935d7e92bfda4b061ff80 تصاویر | روزگار غم‌انگیز تالاب‌های خوزستان  دریاچه ها و تالاب ها  محیط زیست سلامت

up ea0d0f94838136798b2cd8109dedb844 تصاویر | روزگار غم‌انگیز تالاب‌های خوزستان  دریاچه ها و تالاب ها  محیط زیست سلامت

up 7dea9421ccf6e693ecc0077809902a2e تصاویر | روزگار غم‌انگیز تالاب‌های خوزستان  دریاچه ها و تالاب ها  محیط زیست سلامت

up 16910714a752f14beab0f0d8eec57a8f تصاویر | روزگار غم‌انگیز تالاب‌های خوزستان  دریاچه ها و تالاب ها  محیط زیست سلامت

up 5dc08558302bb0a450395cea5814b805 تصاویر | روزگار غم‌انگیز تالاب‌های خوزستان  دریاچه ها و تالاب ها  محیط زیست سلامت

up a354b17cd6eab770cb98aaf1e104b127 تصاویر | روزگار غم‌انگیز تالاب‌های خوزستان  دریاچه ها و تالاب ها  محیط زیست سلامت

up ad7157d519e41d1ed1b603a0d9865f80 تصاویر | روزگار غم‌انگیز تالاب‌های خوزستان  دریاچه ها و تالاب ها  محیط زیست سلامت

up dda0563d0b0422ad75843e55fbfc5193 تصاویر | روزگار غم‌انگیز تالاب‌های خوزستان  دریاچه ها و تالاب ها  محیط زیست سلامت

up 1f42ab81fc5c1cfad6856b5193d1c6e4 تصاویر | روزگار غم‌انگیز تالاب‌های خوزستان  دریاچه ها و تالاب ها  محیط زیست سلامت

up e23cf264ceecb3a202883c14574b70e3 تصاویر | روزگار غم‌انگیز تالاب‌های خوزستان  دریاچه ها و تالاب ها  محیط زیست سلامت

up 97045233589b41bd3cfef3844853681a تصاویر | روزگار غم‌انگیز تالاب‌های خوزستان  دریاچه ها و تالاب ها  محیط زیست سلامت

up a32aed702988e50781116f2b5214ab43 تصاویر | روزگار غم‌انگیز تالاب‌های خوزستان  دریاچه ها و تالاب ها  محیط زیست سلامت

up 72bb2cbe8bf2717502ee475acdda5640 تصاویر | روزگار غم‌انگیز تالاب‌های خوزستان  دریاچه ها و تالاب ها  محیط زیست سلامت

up 578e845bc3d6e75675553b48f759a960 تصاویر | روزگار غم‌انگیز تالاب‌های خوزستان  دریاچه ها و تالاب ها  محیط زیست سلامت

up 2f201dfbc2033ac2ae61770da6f5834a تصاویر | روزگار غم‌انگیز تالاب‌های خوزستان  دریاچه ها و تالاب ها  محیط زیست سلامت

منبع:مهر


تصاویر | روزگار غم‌انگیز تالاب‌های خوزستان – دریاچه ها و تالاب ها – محیط زیست
کپی رایت: منبع مطلب